Shinobu Seguchi

 • Boss Rénoma t.1

  Shinobu Seguchi

 • Boss Rénoma t.2

  Shinobu Seguchi

 • Prisonnier Riku t.1 ; descente en enfer

  Shinobu Seguchi

 • Prisonnier Riku t.38

  Shinobu Seguchi

 • Prisonnier Riku t.34

  Shinobu Seguchi

 • Prisonnier Riku t.36

  Shinobu Seguchi

 • Prisonnier Riku t.35

  Shinobu Seguchi

 • Prisonnier Riku t.37

  Shinobu Seguchi

 • Prisonnier Riku t.32 ; tous à bord

  Shinobu Seguchi

 • Prisonnier Riku t.9 ; le maître

  Shinobu Seguchi

 • Prisonnier Riku t.28

  Shinobu Seguchi

 • Prisonnier Riku t.10 ; loyauté

  Shinobu Seguchi

 • Prisonnier Riku t.13 ; ami ou ennemi

  Shinobu Seguchi

empty